Algemene privacyverklaring stad Genk

Binnen de stad Genk wordt veel gewerkt met persoonsgegevens zowel van burgers, medewerkers en partners. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld voor het goed uitvoeren van de stedelijke taken. Je moet erop kunnen vertrouwen dat de stad zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat.

In deze tijd gaat ook Genk mee met nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen en een steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. Het stadsbestuur is zich hier van bewust en neemt daarom onder meer maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

Uitgangspunten

De stad gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen.

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Grondslag en doelbinding

De stad zorgt ervoor dat persoonsgegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Dataminimalisatie

De stad verwerkt alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel en streeft naar minimale gegevensverwerking.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de stedelijke taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Integriteit en vertrouwelijkheid

De stad gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Daarbij zorgt de stad voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

Delen met derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt de stad afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen.

Subsidiariteit

Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken persoon zoveel mogelijk beperkt.

Proportionaliteit

De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel.

Rechten van betrokkenen

De stad honoreert de rechten van betrokkenen, nl. het recht om persoonsgegevens

  • In te zien
  • Te verbeteren, te wissen of te beperken
  • Over te dragen
  • Bezwaar te maken tegen de verwerking
  • Uw toestemming tot (verdere) verwerking in te trekken.”

Je kan je rechten uitoefenen bij de verwerkingsverantwoordelijke: stad Genk, Stadsplein 1, 3600 GENK, te contacteren via dit formulier of via het algemeen telefoonnummer 089 65 36 00.

De functionaris voor gegevensverwerking kan je bereiken via informatieveiligheid@genk.be of via het algemeen telefoonnummer 089 65 36 00.

Je hebt tevens recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingautoriteit.

Cookiebeleid

Deze website gebruikt cookies. Meer info over de cookies en hoe je ze kunt beheren, lees je in ons cookiebeleid.

Opmerkingen

Gezien de privacywetgeving en het –beleid nog sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast. Het is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie. 

Als je vragen of opmerkingen hebt, kan je ons steeds telefonisch contacteren: T 089 65 3600 of via info@genk.be.